Live Radio

จำหน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ

เลขที่บูท

ชื่อบูท

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

4

2 S. Set

-

เสื้อผ้า,เครื่องประดับ

7

คุณตุ๋ม

02-2315299 # 2007

เสื้อผ้า

9

ANNE

02-2315299 # 2009

เสื้อผ้า

11

SWEET D

02-2315299 # 2011

เสื้อผ้า

13

POP SHOP

02-2315299 # 2013

เสื้อผ้า

14

CHARMING

02-2315299 # 2014

จำหน่ายและสั่งตัดเสื้อทั้งใน
และต่างประเทศ

15

TUKATUN

02-2315299 # 2015

เสื้อผ้า

16

@ represent the best of design

02-2315299 # 2016

เสื้อผ้า และกระเป๋า

17

คุณรัตนา

02-2315299 # 2017

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า

20

-

02-2315299 # 2020

เสื้อผ้า

25

กล่องสารพัดนึก

02-2315299 # 2025

เสื้อผ้า กระเป๋าทั้งในและต่างประเทศ

30

คุณสุนันทา

02-2315299 # 2030

เสื้อผ้านำเข้าจากต่างประเทศ

36-37

Miracle

02-2315299 # 2036-37

เสื้อผ้ายี่ห้อ U2 ,Bossini ,Esprit

38

Pimchaya

02-2315299 # 2038

ผ้าไหม

39-40

K. Watch

02-2315299 # 2039-40

เสื้อผ้า

44

CHA-BA

02-2315299 # 2044

กระเป๋า

45-46-47

มะปราง

02-2315299 # 2045-47

เสื้อผ้า

48

จาจ้า (Good)

02-2315299 # 2048

เสื้อผ้า เน็คไท

52

JnA

02-2315299 # 2052

รองเท้า+กระเป๋า+หมวก

53

HAWA

02-2315299 # 2053

เสื้อผ้า

54

Be’ WISH

02-2315299 # 2054

เสื้อผ้า

55

MEET

02-2315299 # 2055

เสื้อผ้า

56-57

MAE KANING

02-2315299 # 2056-57

เสื้อผ้า

60-61

D&D

02-2315299 # 2060-61

กระเป๋า

62-63

กระเป๋าสวย

02-2315299 # 2062-63

กระเป๋า

66-67

JOLI

02-2315299 # 2066-67

เสื้อผ้า

69

UN ZID

02-2315299 # 2069

เสื้อผ้า

70

-

02-2315299 # 2070

เสื้อผ้า

71

PLE (เปิ้ล)

02-2315299 # 2071

เสื้อผ้า

72

NID

02-6366842

กระเป๋า

74

BABY DOG

02-2315299 # 2074

รองเท้า

75

FERFECT

02-2315299 # 2075

รองเท้า, กระเป๋า

76-77

Greff ®?

02-2315299 # 2076-77

เสื้อผ้า

80

YANIS

02-2315299 # 2080

กระเป๋า

81-82

ยีนส์

02-2315299 # 2081-82

เสื้อผ้า

83

จันทร์หอม

02-2315299 # 2083

กระเป๋า

84

-

02-2315299 # 2084

รับตัดสูทสุภาพสตรี

93

-

02-2315299 # 2093

กระเป๋า, ผ้าพันคอ

97-98

สยาม ซิลค์

02-2315299 # 2097-98

ผ้าไหม

100

อุษณีย์

02-2315299 # 2100

เสื้อผ้า

101

SRI

02-2315299 # 2101

เสื้อผ้า, กระเป๋า

102

all about clothes

02-2315299 # 2102

เสื้อผ้า

103-104

สุพรรณี ไหมไทย (Supannee)

02-2315299 # 2103-04

ผ้าไหม

106

-

02-2315299 # 2106

เสื้อผ้า

107-122

-

02-2315299 # 2107-2122

เสื้อผ้า

110

-

02-2315299 #2110

เสื้อผ้า

114-115

Bill Bush Kids

02-2315299 # 2114-115

ของเล่นเด็ก

116

Beauty Perfect

02-2315299 # 2116

เสื้อผ้าเด็กเล็ก

117

-

02-2315299 # 2117

เสื้อผ้าเด็ก

119

-

02-2315299 # 8119

เสื้อผ้า

120

ร้างเจ๊ยุ

02-2315299 # 2120

รองเท้า, กระเป๋า

124

ภคิน

02-2315299 # 2124

เสื้อผ้า

125

Grace

02-2315299 # 2125

เสื้อผ้า

126

โชติกา

02-2315299 # 2126

เสื้อผ้า

128

WAN

02-2315299 # 2128

รับตัดเสื้อ, เสื้อผ้า

129-150

ตรี คุณจี๋ คุณกล้วย

02-2315299 # 2129-2150

ชุดคลุมท้อง

130-131

JAN

02-2315299 # 2130-2131

รองเท้า

135

AWEET H

02-2315299 # 2135

เสื้อผ้า

137

-

02-2315299 # 2137

เสื้อผ้า

140

BIWWY SHOP

02-2315299 # 2140

เสื้อผ้า, กระเป๋า ในประเทศและต่างประเทศ

จำหน่ายเครื่องประดับ

เลขที่บูท

ชื่อบูท

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

1

SP gems

02-2315299 # 2001

JEWELRY

2-3

Rich

02-6366809

JEWELRY

6

ถุงเงิน

02-2315299 # 2006

เครื่องประดับ

8

Infinity

02-2315299 # 2008

เครื่องประดับจากไต้หวัน และญี่ปุ่น

10

Forever Jewelry

02-2315299 # 2010

JEWELRY

19

R.S. JEWLRY

02-2315299 # 2019

JEWELRY

21

Diamond of Dream

02-2315299 # 2021

JEWELRY

22

เพชรแก้ว

02-2315299 # 2022

เครื่องประดับ,ผ้าชิ้นจากต่างประเทศ

35

ศรีกรกฎ จิวเวลรี

02-2315299 # 2035

JEWELRY

41

เจี๊ยบ * แอน

02-2315299 # 2041

เครื่องประดับ

49

เพชรอัญญพร

02-2315299 # 2049

JEWELRY

50

Joshi

02-2315299 # 2050

เครื่องประดับ

51

ณพวัฒน์ เจมส์

02-2315299 # 2051

JEWELRY

58

 

02-2315299 # 2058

เครื่องประดับ

68

Symbols

02-2315299 # 2068

JEWELRY

87

เพชรมารวย PETCH MARUY

02-2315299 # 2087

JEWELRY

88-89

ธารทิพย์

02-2315299 # 2088-89

JEWELRY

90

พลอยแพรว PLOY PREW

02-2315299 # 2090

JEWELRY

91

MY HEART JEWELRY

02-2315299 # 2091

JEWELRY

94

เจียระไน

02-2315299 # 2094

เครื่องประดับ

99

Perfect Gems

02-2315299 # 2099

JEWELRY

108

เพชรรุ่งแสง

02-2315299 # 2108

JEWELRY

109

นวรัตน์

02-2315299 #2109

JEWELRY

111

GLAMOUR
By Precious Gems

02-2315299 # 2111

JEWELRY

121

PPR Collection

02-2315299 # 2121

JEWELRY

123

มาราตรีเจมส์

02-2315299 # 2123

เครื่องประดับ

138

Pearly

02-2315299 # 2138

เครื่องประดับมุกน้ำจืดแท้

139

Grace

02-2315299 # 2138

เครื่องประดับ

141

Angel

02-2315299 # 2141

เครื่องประดับ, เสื้อผ้า

142

STONEHENGE

02-2315299 # 2142

เครื่องประดับ

147-148

FAMOUS JEWELRY

02-2315299 # 2147-48

JEWELRY

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

เลขที่บูท

ชื่อบูท

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

23

BILLY

02-2315299 # 2033

เสื้อผ้าเด็ก

28

Little Toys

02-2315299 # 2028

ของเล่นเด็ก

29

 

02-2315299 # 2029

ของเล่นเด็ก

42-43

BABYSWORLD

02-2315299 # 2042-43

ของเล่นเด็ก

127

MUSUME

02-2315299 # 2127

ของเล่นญี่ปุ่น

136

KID’S CLUB

02-2315299 # 2136

ของเล่น

143-144

Richy’s Toy’s

02-2315299 # 2143-44

ของเล่นเด็ก

149

PHOL PHOOM PHIM

02-2315299 # 2149

เสื้อผ้าเด็ก

จำหน่ายเครื่องสำอาง

เลขที่บูท

ชื่อบูท

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

34

หงส์หยก

02-2315299 # 2034

เครื่องสำอาง

73

FIT

02-2315299 # 2073

เครื่องสำอาง

92

Pearline เพร์ลลิเน่

02-2315299 # 2092

เครื่องสำอาง

95-96

ลัลนา LANLANA

02-2315299 # 2095-96

เครื่องสำอาง

132-133-134

NINA

02-2315299 # 2133-34

เครื่องสำอาง

จำหน่าย นาฬิกา กรอบแว่นตา เลนส์สายตา

เลขที่บูท

ชื่อบูท

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

59

OPTIC 2000

02-2315299 # 2059

แว่นตา

64

Hawaii Optical

-

แว่นตา

85-86

POTZIC 2000

02-2315299 # 2085

แว่นตา

 

จำหน่ายขนมทุกชนิด และเบ็ดเตล็ด

เลขที่บูท

ชื่อบูท

เบอร์โทรศัพท์

ประเภทสินค้า

5

I LOVE COOKIES

02-2315299 # 2005

ขนม

12

ขนมคุณสา

02-2315299 # 2012

ขนม

18

คุณดาราณี

02-2315299 # 2018

ตุ๊กตา

31-32

NUCK Collection

02-2315299 # 2031-32

เครื่องสาน (ตะกร้า)

65

By J&P

02-2315299 # 2065

นาฬิกา

78-79

-

02-2315299 # 2078-79

ผ้าม่าน

105

Watch Me Clinic

02-2315299 # 2105

นาฬิกา (ซ่อม)

112-113

ไผ่หลิว

02-2315299 # 2112-13

ขนมทุกชนิด

118

Goody nail

02-2315299 # 2118

ทำเล็บ, ต่อเล็บ

145

TIME&JEWELRY

02-2315299 # 2145

นาฬิกา

146

TU&OTT

02-2315299 # 2146

นาฬิกา, แว่นตา

 

[Trinity Mall 1/1] [Trinity Mall 1/2] [Trinity Mall 2] [Trinity Mall 3]

Back to Top